新Emoji工具: 复制✂粘贴表情📝词典

成语词典/you

 1. yǒu àn kě chá 有案可查
 2. yǒu àn kě jī 有案可稽
 3. yǒu bǎn yǒu yǎn 有板有眼
 4. yǒu bèi wú huàn 有备无患
 5. yǒu běn yǒu yuán 有本有原
 6. yǒu běn yǒu yuán 有本有源
 7. yóu bì xiāng chē 油壁香车
 8. yōu bì yǒu fāng 游必有方
 9. yǒu bí zi yǒu yǎn 有鼻子有眼
 10. yóu biǎo jí lǐ 由表及里
 11. yǒu bīn kě chéng 有蠙可乘
 12. yóu bó fǎn yuē 由博返约
 13. yǒu cái wú mìng 有才无命
 14. yǒu cái yǒu shì 有财有势
 15. yōu chán wèi jī 忧谗畏讥
 16. yǒu chǐ qiě gé 有耻且格
 17. yòu chuán zhī bā zhāng 右传之八章
 18. yóu cǐ jí bǐ 由此及彼
 19. yóu cí qiǎo shì 游辞巧饰
 20. yǒu dǎn yǒu shí 有胆有识
 21. yòu dāng bié lùn 又当别论
 22. yóu dàng bù jī 游荡不羁
 23. yǒu dǐ fàng shǐ 有的放矢
 24. yòu dí shēn rù 诱敌深入
 25. yòu è wú xuān 狖轭鼯轩
 26. yóu ér xiào zhī 尤而效之
 27. yōu fèn chéng jí 忧愤成疾
 28. yǒu fèng lái yí 有凤来仪
 29. yóu fēng làng dié 游蜂浪蝶
 30. yóu fēng xì dié 游蜂戏蝶
 31. yǒu fēng yǒu huà 有风有化
 32. yǒu fēng zǐ yǔ 友风子雨
 33. yǒu fú tóng xiǎng 有福同享
 34. yǒu fú tóng xiǎng,yǒu huò tóng dāng 有福同享,有祸同当
 35. yǒu fú tóng xiǎng,yǒu nàn tóng dāng 有福同享,有难同当
 36. yǒu fù zhòng wàng 有负众望
 37. yóu gān dēng cǎo jìn 油干灯草尽
 38. yóu gàn dēng jìn 油干灯尽
 39. yóu gān huǒ jìn 油干火尽
 40. yǒu gēn yǒu dǐ 有根有底
 41. yǒu gēn yǒu miáo 有根有苗
 42. yōu gōng wàng sī 忧公忘私
 43. yóu guāng jīng liàng 油光晶亮
 44. yóu guāng kě jiàn 油光可鉴
 45. yóu guāng shuǐ huá 油光水滑
 46. yóu guāng yáng shēng 游光扬声
 47. yōu guó ài mín 忧国爱民
 48. yōu guó fèng gōng 忧国奉公
 49. yǒu guó nán tóu 有国难投
 50. yōu guó wàng jiā 忧国忘家
 51. yōu guó yōu mín 忧国忧民
 52. yǒu guò zhī ér wú bù jí 有过之而无不及
 53. yǒu guò zhī wú bù jí 有过之无不及
 54. yǒu guò zhī,wú bù jí 有过之,无不及
 55. yǒu hài wú lì 有害无利
 56. yǒu hé miàn mù 有何面目
 57. yóu hóng tì cuì 尤红殢翠
 58. yòu hóng yòu zhuān 又红又专
 59. yóu huā tì xuě 尤花殢雪
 60. yōu huàn yú shēng 忧患余生
 61. yóu huí mó zhuǎn 游回磨转
 62. yǒu jī kě chéng 有机可乘
 63. yóu jì wú guī 游骑无归
 64. yǒu jǐ wú rén 有己无人
 65. yǒu jiā nán bēn 有家难奔
 66. yǒu jiā wǔ yǐ 有加无已
 67. yóu jiān huǒ liáo 油煎火燎
 68. yòu jiǎn zuǒ tú 右翦左屠
 69. yóu jiāo huǒ liáo 油浇火燎
 70. yǒu jiǎo shū chú 有脚书厨
 71. yǒu jiǎo shū chú 有脚书橱
 72. yǒu jiào wú lèi 有教无类
 73. yǒu jiǎo yáng chūn 有脚阳春
 74. yóu jiě dào xuán 犹解倒悬
 75. yǒu jiè wú huán 有借无还
 76. yóu jìn jí yuǎn 由近及远
 77. yǒu jìn wú tuì 有进无退
 78. yòu jūn xí qì 右军习气
 79. yǒu kǒu jiē bēi 有口皆碑
 80. yǒu kǒu nán biàn 有口难辩
 81. yǒu kǒu nán fēn 有口难分
 82. yǒu kǒu nán yán 有口难言
 83. yǒu kǒu wú xīn 有口无心
 84. yǒu kǒu wú xíng 有口无行
 85. yǒu lái wú huí 有来无回
 86. yóu lái yǐ jiǔ 由来已久
 87. yǒu lái yǒu wǎng 有来有往
 88. yǒu léng yǒu jiǎo 有棱有角
 89. yǒu lì kě tú 有利可图
 90. yǒu lì kě yuán 有例可援
 91. yǒu lì yǒu bì 有利有弊
 92. yōu mèng yī guān 优孟衣冠
 93. yǒu míng wáng shí 有名亡实
 94. yǒu míng wú shí 有名无实
 95. yóu mù chěng guān 游目骋观
 96. yóu mù chěng huái 游目骋怀
 97. yǒu mù gòng dǔ 有目共睹
 98. yǒu mù gòng jiàn 有目共见
 99. yǒu mù gòng shǎng 有目共赏
 100. yǒu mù wú dǔ 有目无睹
 101. yǒu nián wú yuè 有年无月
 102. yǒu nǚ huái chūn 有女怀春
 103. yǒu píng yǒu jù 有凭有据
 104. yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ 有其父必有其子
 105. yǒu qì méi lì 有气没力
 106. yōu qī mì yuē 幽期密约
 107. yǒu qì wú lì 有气无力
 108. yǒu qì wú yān 有气无烟
 109. yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò 有钱能使鬼推磨
 110. yóu qiǎn rù shēn 由浅入深
 111. yǒu qián yǒu shì 有钱有势
 112. yóu qiāng huá diào 油腔滑调
 113. yòu qín kuāng chǔ 诱秦诓楚
 114. yǒu qiú bì yìng 有求必应
 115. yóu rán ér shēng 油然而生
 116. yòu rán guàn shǒu 褎然冠首
 117. yòu rán jú shǒu 褎然居首
 118. yòu rán jǔ shǒu 褎然举首
 119. yōu rán zì dé 悠然自得
 120. yóu rèn yǒu yú 游刃有余
 121. yōu róu guǎ duàn 优柔寡断
 122. yōu róu yàn yù 优柔厌饫
 123. yōu róu yàn yù 优柔餍饫
 124. yòu rú chōng ěr 褎如充耳
 125. yòu ruò yī gè 又弱一个
 126. yǒu sān yǒu liǎng 有三有俩
 127. yǒu sè yǎn jìng 有色眼镜
 128. yóu shān wán jǐng 游山玩景
 129. yóu shān wán shuǐ 游山玩水
 130. yǒu shāng fēng huà 有伤风化
 131. yōu shēn sī yuǎn 忧深思远
 132. yǒu shēng lì liàng 有生力量
 133. yōu shèng liè bài 优胜劣败
 134. yǒu shēng méi qì 有声没气
 135. yōu shèng wēi míng 忧盛危明
 136. yǒu shēng wú qì 有声无气
 137. yǒu shēng wú shí 有声无实
 138. yǒu shēng yǐ lái 有生以来
 139. yòu shēng yī qín 又生一秦
 140. yǒu shēng yǒu sè 有声有色
 141. yǒu shēng zhī nián 有生之年
 142. yǒu shì wú kǒng 有恃无恐
 143. yǒu shì wú kǒng 有恃毋恐
 144. yǒu shǐ wú zhōng 有始无终
 145. yǒu shǐ yǒu zhōng 有始有终
 146. yǒu shǐ yǒu zú 有始有卒
 147. yǒu shì zhī qiū 有事之秋
 148. yǒu shí zhī shì 有识之士
 149. yóu shǒu hào xián 游手好闲
 150. yòu shǒu huà yuán,zuǒ shǒu huà fāng 右手画圆,左手画方
 151. yóu shǒu tōu xián 游手偷闲
 152. yǒu shuō yǒu xiào 有说有笑
 153. yóu sī wàng xiǎng 游思妄想
 154. yǒu sǐ wú èr 有死无二
 155. yǒu sǔn wú yì 有损无益
 156. yǒu suǒ zuò wéi 有所作为
 157. yóu tán wú gēn 游谈无根
 158. yōu tán yī xiàn 优昙一现
 159. yǒu tiān méi rì 有天没日
 160. yǒu tiān méi rì tóu 有天没日头
 161. yǒu tiān wú rì 有天无日
 162. yǒu tiáo bù wěn 有条不紊
 163. yǒu tiáo yǒu lǐ 有条有理
 164. yóu tóu fěn miàn 油头粉面
 165. yóu tóu guāng gùn 油头光棍
 166. yóu tóu huá liǎn 油头滑脸
 167. yóu tóu huá miàn 油头滑面
 168. yóu tóu huá nǎo 油头滑脑
 169. yǒu tóu méi nǎo 有头没脑
 170. yǒu tóu wú nǎo 有头无脑
 171. yǒu tóu wú wěi 有头无尾
 172. yǒu tóu yǒu liǎn 有头有脸
 173. yǒu tóu yǒu nǎo 有头有脑
 174. yǒu tóu yǒu wěi 有头有尾
 175. yǒu wèn bì dá 有问必答
 176. yǒu wén bì lù 有闻必录
 177. yǒu wén wú xíng 有文无行
 178. yǒu wǒ wú rén 有我无人
 179. yǒu wú xiāng tōng 有无相通
 180. yóu wù yí rén 尤物移人
 181. yǒu wù yǒu zé 有物有则
 182. yóu xì bǐ mò 游戏笔墨
 183. yóu xì chén huán 游戏尘寰
 184. yóu xì hàn mò 游戏翰墨
 185. yǒu xì kě chèng 有隙可乘
 186. yóu xì rén jiān 游戏人间
 187. yóu xì rén shì 游戏人世
 188. yóu xì sān mèi 游戏三昧
 189. yóu xián gōng zǐ 游闲公子
 190. yōu xián yáng lì 优贤扬历
 191. yōu xián yáng lì 优贤飏历
 192. yōu xián zì zài 悠闲自在
 193. yóu xiǎng tíng yún 游响停云
 194. yōu xīn chōng chōng 忧心忡忡
 195. yóu xīn hài ěr 游心骇耳
 196. yōu xīn qiāo qiāo 忧心悄悄
 197. yōu xīn rú dǎo 忧心如捣
 198. yōu xīn rú fén 忧心如焚
 199. yǒu xīn wú lì 有心无力
 200. yǒu xīn yǒu yì 有心有意
 201. yóu xīn yù mù 游心寓目
 202. yōu xíng yú sè 忧形于色
 203. yǒu xuè yǒu ròu 有血有肉
 204. yòu xué zhuàng xíng 幼学壮行
 205. yǒu yǎn bù shí tài shān 有眼不识泰山
 206. yóu yán jiàng cù 油盐酱醋
 207. yǒu yǎn rú máng 有眼如盲
 208. yǒu yǎn wú tóng 有眼无瞳
 209. yǒu yǎn wú zhū 有眼无珠
 210. yǒu yán zài xiān 有言在先
 211. yòu yè hòu jìn 诱掖后进
 212. yòu yè jiǎng quàn 诱掖奖劝
 213. yóu yí bù dìng 游移不定
 214. yǒu yī dā méi yī dā 有一搭没一搭
 215. yǒu yī dé yī 有一得一
 216. yǒu yī lì bì yǒu yī bì 有一利必有一弊
 217. yǒu yǐ shàn chǔ 有以善处
 218. yǒu yī wú èr 有一无二
 219. yǒu yì wú yì 有意无意
 220. yǒu yǒng wú móu 有勇无谋
 221. yǒu yǒng yǒu móu 有勇有谋
 222. yǒu yǒng zhī fāng 有勇知方
 223. yōu yóu bù duàn 优游不断
 224. yōu yōu dàng dàng 悠悠荡荡
 225. yōu yóu hán yǒng 优游涵泳
 226. yōu yōu hū hū 悠悠忽忽
 227. yōu yóu suì yuè 优游岁月
 228. yōu yóu zì dé 优游自得
 229. yōu yóu zì dé 悠游自得
 230. yōu yóu zì rú 优游自如
 231. yōu yóu zì ruò 优游自若
 232. yōu yóu zì shì 优游自适
 233. yōu yóu zì zài 优游自在
 234. yōu yóu zì zài 悠游自在
 235. yōu yóu zú suì 优游卒岁
 236. yóu yù bù jué 犹豫不决
 237. yòu yú chéng jiàn 囿于成见
 238. yǒu yuē zài xiān 有约在先
 239. yóu yún jīng lóng 游云惊龙
 240. yóu yún tì xuě 尤云殢雪
 241. yóu yún zhì yǔ 尤云殢雨
 242. yōu zāi yóu zāi 优哉游哉
 243. yōu zāi yóu zāi 悠哉游哉
 244. yǒu zé gǎi zhī,wú zé jiā miǎn 有则改之,无则加勉
 245. yǒu zé gǎi zhī,wú zé jiā miǎn 有则改之,无则嘉勉
 246. yǒu zēng wú sǔn 有增无损
 247. yǒu zēng wú yǐ 有增无已
 248. yǒu zhāo yī rì 有朝一日
 249. yǒu zhēng wú zhàn 有征无战
 250. yǒu zhì bù zài nián gāo 有志不在年高
 251. yǒu zhì jìng chéng 有志竟成
 252. yǒu zhī tiān yè 有枝添叶
 253. yǒu zhì wú shí 有志无时
 254. yǒu zhī yǒu yè 有枝有叶
 255. yǒu zhì zhě shì jìng chéng 有志者事竟成
 256. yǒu zhì zhī shì 有志之士
 257. yǒu zhōng kuī rì 牖中窥日
 258. yóu zhōng zhī yán 由衷之言
 259. yóu zì má huā 油渍麻花
 260. yóu zuǐ huā chún 油嘴花唇
 261. yóu zuǐ huá shé 油嘴滑舌
 262. yǒu zuǐ méi shé 有嘴没舌
 263. yǒu zuǐ méi xīn 有嘴没心
 264. yǒu zuǐ wú xīn 有嘴无心
 265. yóu zuǐ yóu shé 油嘴油舌
 266. yòu zuò bié lùn 又作别论

关于“成语词典/you”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言