新Emoji工具: 复制✂粘贴表情📝词典

成语词典/xin

 1. xīn ān lǐ dé 心安理得
 2. xīn bàng fù fēi 心谤腹非
 3. xīn bǐ tiān gāo 心比天高
 4. xìn bǐ tú yā 信笔涂鸦
 5. xīn bìng hái xū xīn yào yī 心病还须心药医
 6. xìn bù ér xíng 信步而行
 7. xīn bù liǎng yòng 心不两用
 8. xīn bù yīng kǒu 心不应口
 9. xīn bù yóu yì 心不由意
 10. xīn bù yóu zhǔ 心不由主
 11. xīn bù zài yān 心不在焉
 12. xīn cháng fà duǎn 心长发短
 13. xīn cháng gěng duǎn 心长绠短
 14. xīn cháng lì duǎn 心长力短
 15. xīn cháo péng pài 心潮澎湃
 16. xīn chén dài xiè 新陈代谢
 17. xīn chí shén wǎng 心弛神往
 18. xīn chí shén wǎng 心驰神往
 19. xīn chí wèi què 心驰魏阙
 20. xīn chóu jiù hèn 新仇旧恨
 21. xīn chóu jiù hèn 新愁旧恨
 22. xīn cí miàn ruǎn 心慈面软
 23. xīn cí shǒu ruǎn 心慈手软
 24. xīn cū dǎn dà 心粗胆大
 25. xīn cū qì fú 心粗气浮
 26. xīn cún jiè dì 心存芥蒂
 27. xīn cún mù xiǎng 心存目想
 28. xīn dǎn jù liè 心胆俱裂
 29. xīn dǎn jù suì 心胆俱碎
 30. xīn dàng shén mí 心荡神迷
 31. xīn dàng shén yáo 心荡神摇
 32. xīn dàng shén yí 心荡神怡
 33. xīn dào shén zhī 心到神知
 34. xīn dī yì jǔ 心低意沮
 35. xìn ér hào gǔ 信而好古
 36. xìn ér yǒu zhēng 信而有征
 37. xìn ér yǒu zhèng 信而有证
 38. xìn fā xiāo qiáng 衅发萧墙
 39. xīn fā yú xíng 新发于硎
 40. xīn fán jì yǎnɡ 心烦技痒
 41. xīn fán lǜ luàn 心烦虑乱
 42. xīn fán yì luàn 心烦意乱
 43. xīn fán yì rǒng 心烦意冗
 44. xīn fēi xiàng yì 心非巷议
 45. xīn fù dà huàn 心腹大患
 46. xīn fú kǒu fú 心服口服
 47. xīn fú qì cū 心浮气粗
 48. xīn fú qì shèng 心浮气盛
 49. xīn fú qì zào 心浮气躁
 50. xīn fú shǒu kěn 心服首肯
 51. xīn fù zhī bìng 心腹之病
 52. xīn fù zhī huàn 心腹之患
 53. xīn fù zhī jí 心腹之疾
 54. xīn fù zhī jiāo 心腹之交
 55. xīn fù zhī yōu 心腹之忧
 56. xīn fù zhòng huàn 心腹重患
 57. xīn gān qíng yuán 心甘情原
 58. xīn gān qíng yuàn 心甘情愿
 59. xīn gāo qì ào 心高气傲
 60. xīn gù dài xiè 新故代谢
 61. xīn gū yì qiè 心孤意怯
 62. xīn guàn bái rì 心贯白日
 63. xīn guǎng tǐ pán 心广体胖
 64. xīn hán dǎn luò 心寒胆落
 65. xīn hán dǎn zhàn 心寒胆战
 66. xīn hěn shǒu dú 心狠手毒
 67. xīn hěn shǒu là 心狠手辣
 68. xīn huā nù fā 心花怒发
 69. xīn huā nù fàng 心花怒放
 70. xīn huái guǐ tāi 心怀鬼胎
 71. xīn huái pǒ cè 心怀叵测
 72. xīn huái tǎn tè 心怀忐忑
 73. xīn huāng liáo luàn 心慌撩乱
 74. xīn huāng yì jí 心慌意急
 75. xīn huāng yì luàn 心慌意乱
 76. xīn huī yì bài 心灰意败
 77. xīn huī yì lǎn 心灰意懒
 78. xīn huī yì lěng 心灰意冷
 79. xīn huí yì zhuǎn 心回意转
 80. xīn hūn yàn ěr 新昏宴尔
 81. xīn hūn yàn ěr 新婚宴尔
 82. xīn hūn yàn ěr 新婚燕尔
 83. xīn huó miàn ruǎn 心活面软
 84. xīn jí huǒ liǎo 心急火燎
 85. xīn jí rú fén 心急如焚
 86. xīn jí rú huǒ 心急如火
 87. xìn jí tún yú 信及豚鱼
 88. xīn jiān shí chuān 心坚石穿
 89. xīn jiāo huǒ liáo 心焦火燎
 90. xīn jiāo rú fén 心焦如焚
 91. xīn jiāo rú huǒ 心焦如火
 92. xīn jìn huǒ chuán 薪尽火传
 93. xīn jīng dǎn chàn 心惊胆颤
 94. xīn jīng dǎn hán 心惊胆寒
 95. xīn jīng dǎn liè 心惊胆裂
 96. xīn jīng dǎn luò 心惊胆落
 97. xīn jīng dǎn zhàn 心惊胆战
 98. xīn jīng ròu tiào 心惊肉跳
 99. xīn jīng ròu zhàn 心惊肉战
 100. xīn jīng yáo yáo 心旌摇摇
 101. xīn jīng yáo yè 心旌摇曳
 102. xīn kāi mù míng 心开目明
 103. xīn kǒu bù yī 心口不一
 104. xìn kǒu cí huáng 信口雌黄
 105. xìn kǒu hú yán 信口胡言
 106. xìn kǒu kāi hē 信口开呵
 107. xìn kǒu kāi hē 信口开喝
 108. xìn kǒu kāi hé 信口开合
 109. xìn kǒu kāi hé 信口开河
 110. xīn kǒu rú yī 心口如一
 111. xīn kǒu xiāng yīng 心口相应
 112. xīn kuān tǐ pán 心宽体胖
 113. xīn kuàng shén fēi 心旷神飞
 114. xīn kuàng shén tián 心旷神恬
 115. xīn kuàng shén yí 心旷神怡
 116. xīn kuàng shén yú 心旷神愉
 117. xīn là shǒu hěn 心辣手狠
 118. xīn lái zhà dào 新来乍到
 119. xīn láo rì zhuō 心劳日拙
 120. xīn láo yì rǎng 心劳意攘
 121. xīn láo yì rǒng 心劳意冗
 122. xīn lì jiāo cuì 心力交瘁
 123. xīn lì shuāi jié 心力衰竭
 124. xīn lǐng shén huì 心领神会
 125. xīn lǐng shén wù 心领神悟
 126. xīn líng shǒu qiǎo 心灵手巧
 127. xīn líng xìng qiǎo 心灵性巧
 128. xīn lǐng yì huì 心领意会
 129. xīn lǚ gǔ gōng 心膂股肱
 130. xīn luàn rú má 心乱如麻
 131. xìn mǎ yóu jiāng 信马由缰
 132. xīn mǎn yì dé 心满意得
 133. xīn mǎn yì zú 心满意足
 134. xīn mǎn yuán zú 心满原足
 135. xīn mǎn yuàn zú 心满愿足
 136. xīn máng yì jí 心忙意急
 137. xīn máng yì luàn 心忙意乱
 138. xīn míng yǎn liàng 心明眼亮
 139. xīn mó shǒu zhuī 心摹手追
 140. xīn mù shǒu zhuī 心慕手追
 141. xīn níng xíng shì 心凝形释
 142. xīn píng qì dìng 心平气定
 143. xīn píng qì hé 心平气和
 144. xìn qǐ xiāo qiáng 衅起萧墙
 145. xīn qián zhì chéng 心虔志诚
 146. xīn qiáo yì qiè 心乔意怯
 147. xīn qiǎo zuǐ guāi 心巧嘴乖
 148. xīn qù nán liú 心去难留
 149. xīn rán zì dé 欣然自得
 150. xìn rěn è yíng 衅稔恶盈
 151. xīn rén guǐ jiǎ 辛壬癸甲
 152. xīn rén xīn shì 新人新事
 153. xīn rú dāo cuò 心如刀锉
 154. xīn rú dāo gē 心如刀割
 155. xīn rú dāo jiǎo 心如刀绞
 156. xīn rú dāo jiǎo 心如刀搅
 157. xīn rú dāo jù 心如刀锯
 158. xīn rú dāo yíng 心如刀剉
 159. xīn rú gǎo mù 心如槁木
 160. xīn rú gǔ jǐng 心如古井
 161. xīn rú hán huī 心如寒灰
 162. xīn rú huǒ fén 心如火焚
 163. xīn rú jiān shí 心如坚石
 164. xīn rú jīn shí 心如金石
 165. xīn rú mù shí 心如木石
 166. xīn rú sǐ huī 心如死灰
 167. xīn rú tiě shí 心如铁石
 168. xīn rú xuán jīng 心如悬旌
 169. xīn rú zhǐ shuǐ 心如止水
 170. xīn rú zhǐ shuǐ 心同止水
 171. xīn ruò sǐ huī 心若死灰
 172. xìn shǎng bì fá 信赏必罚
 173. xīn shàng xīn xià 心上心下
 174. xīn shén bù dìng 心神不定
 175. xīn shén bù níng 心神不宁
 176. xīn shén huǎng hū 心神恍惚
 177. xīn shì chóng chóng 心事重重
 178. xìn shì dàn dàn 信誓旦旦
 179. xìn shǒu bù yú 信守不渝
 180. xìn shǒu niān lái 信手拈来
 181. xīn shǒu xiāng wàng 心手相忘
 182. xīn shǒu xiāng yìng 心手相应
 183. xīn shù bù duān 心术不端
 184. xīn shù bù zhèng 心术不正
 185. xìn tiān shuò dì 焮天铄地
 186. xīn tíng duì qì 新亭对泣
 187. xīn tóu lù zhuàng 心头鹿撞
 188. xīn tóu zhuàng lù 心头撞鹿
 189. xīn wǎng shén chí 心往神驰
 190. xīn wú èr yòng 心无二用
 191. xīn wú guài ài 心无挂碍
 192. xīn wú páng wù 心无旁骛
 193. xīn xì rú fā 心细如发
 194. xīn xǐ ruò kuáng 欣喜若狂
 195. xīn xì yú fā 心细于发
 196. xīn xián shǒu mǐn 心闲手敏
 197. xīn xiāng dǎo zhù 馨香祷祝
 198. xīn xiāng wǎng zhī 心乡往之
 199. xīn xiàng wǎng zhī 心向往之
 200. xīn xiǎo zhì dà 心小志大
 201. xīn xīn niàn niàn 心心念念
 202. xǐn xǐn xiàn xiàn 伈伈睍睍
 203. xīn xīn xiàng róng 欣欣向荣
 204. xīn xīn xiāng yìn 心心相印
 205. xīn xīn zì dé 欣欣自得
 206. xīn xíng chū shì 新硎初试
 207. xīn xióng wàn fū 心雄万夫
 208. xīn xù huǎng hū 心绪恍惚
 209. xīn xù rú má 心绪如麻
 210. xīn xuè lái cháo 心血来潮
 211. xīn xué xiǎo shēng 新学小生
 212. xìn yán bù měi 信言不美
 213. xīn yǎng nán náo 心痒难挠
 214. xīn yǎng nán róu 心痒难揉
 215. xīn yǎng nán zhuā 心痒难挝
 216. xīn yǎng nán zhuā 心痒难抓
 217. xīn yì qiú xīn 新益求新
 218. xīn yì rì xiū 心逸日休
 219. xīn yí shén kuàng 心怡神旷
 220. xìn yǐ wéi zhēn 信以为真
 221. xīn yōng yì lǎn 心慵意懒
 222. xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng 心有灵犀一点通
 223. xīn yǒu yú ér lì bù zú 心有余而力不足
 224. xīn yǒu yú jì 心有余悸
 225. xīn yú lì chù 心余力绌
 226. xīn yuán yì mǎ 心猿意马
 227. xīn yuè chéng fú 心悦诚服
 228. xīn yuè shén yí 心悦神怡
 229. xīn yǔn dǎn luò 心殒胆落
 230. xīn yǔn dǎn pò 心殒胆破
 231. xīn zài wèi què 心在魏阙
 232. xīn zhān wèi què 心瞻魏阙
 233. xīn zhào bù xuān 心照不宣
 234. xīn zhào qíng jiāo 心照情交
 235. xīn zhào shén jiāo 心照神交
 236. xīn zhī bǐ gēng 心织笔耕
 237. xīn zhī guān zé sī 心之官则思
 238. xīn zhí kǒu kuài 心直口快
 239. xīn zhī qí yì 心知其意
 240. xīn zhí zuǐ kuài 心直嘴快
 241. xīn zhōng wú shù 心中无数
 242. xīn zhōng yǒu shù 心中有数
 243. xīn zhuō kǒu bèn 心拙口夯
 244. xīn zuì hún mí 心醉魂迷
 245. xīn zuì shén mí 心醉神迷

关于“成语词典/xin”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言